Klasszikus polgári jog és családi jog

 • teljes körű jogi képviselet polgári peres- és nemperes eljárásokban
 • jogi tanácsadás, okiratszerkesztés a polgári-, családi jog egész területén
 • végrendeletek, öröklési szerződések készítése
 • halál esetére szóló ajándékozási szerződések készítése
 • hagyatéki eljárásokban való képviselet
 • képviselet házassági bontóperekben és a hozzájuk kapcsolódó házassági vagyonjogi perekben,
 • képviselet gyermektartásdíj felemelése, leszállítása, megszüntetése iránti perekben
 • képviselet apaság megállapítása iránti perekben
 • képviselet gyermekelhelyezés megváltoztatása, szülői felügyelet, kapcsolattartás szabályozása tárgyú ügyekben
 • házastársi-, élettársi vagyonközösségi szerződések készítése házasulandók és házastársak, valamint élettársak részére
 • házastársi-, élettársi vagyonközösséget megszüntető szerződések készítése
 • képviselet kártéritési ügyekben

Társasági jog, gazdasági jog, egyéb szervezetek képviselete

 • társaságok alapításával kapcsolatos teljes körű jogi tanácsadás, ügyintézés
 • bejegyzett társaságok létesítő okiratának módosítása, képviselet változásbejegyzési eljárásokban
 • átalakulások (társasági formaváltás, egyesülés, szétválás), és felvásárlások lebonyolítása
 • szindikátusi szerződések készítése
 • gazdálkodó-, és egyéb szervezetek működéséhez szükséges gazdasági, kereskedelmi szerződések készítése
 • képviselet követelések behajtása során
 • képviselet felszámolási és végelszámolási eljárásokban
 • nonprofit gazdasági társaságok és társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok, stb.) alapítása, képviselete

Ingatlanjog

 • ingatlan átruházási szerződések készítése (adásvételi-, ajándékozási-, csere-, tartási-, életjáradéki szerződések, haszonélvezet, lakáshasználat alapítása, megszüntetése)
 • bérleti szerződések készítése
 • közös tulajdonnal kapcsolatos jogügyletek (közös tulajdon megszüntetése, használati megosztási megállapodások) lebonyolítása
 • társasházak alapítása, alapító okirat módosítása, SZMSZ, Házirend készítése, módosítása
 • földhivatali eljárásokban képviselet
 • telekalakítással kapcsolatos eljárásban képviselet

Munkajog

 • munkaszerződések, kollektív szerződések véleményezése, készítése
 • munkaviszonnyal és egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal kapcsolatos teljes körű jogi tanácsadás
 • munkaügyi perekben való képviselet mind munkáltatói, mind munkavállalói, mind pedig munkavállalói érdekképviseleti oldalon

Büntetőjog, szabálysértési jog

 • teljes körű képviselet mind terhelti/eljárás alá vont személyi, mind sértetti oldalon

Közigazgatási hatóságok (adóhatóság, építéshatóság stb.) előtti teljes körű képviselet

 • teljes körű képviselet a közigazgatási hatósági, illetőleg az azokhoz kapcsolódó eljárásokban mind az elsőfokú, mind pedig a jogorvoslati, bírósági felülvizsgálati eljárásokban